Klimaindsatsen i Danmark

Klimaforandringerne er en global udfordring, der skal tages alvorligt. FN’s klimapanel (IPCC) fortæller os, at verdens udledninger af drivhusgasser skal toppe hurtigst muligt og senest i 2020, for at temperaturen ikke stiger mere end to grader i forhold til det førindustrielle niveau. Hvis ikke vi reducerer udledningen af drivhusgasser markant, vil klimaet i fremtiden ændres markant.

I 2050 skal udledningerne fra de industrialiserede lande være reduceret med 80-95 pct. i forhold til 1990; et mål EU har tilslutet sig som led i en samlet global indsats. 2050-målet er ambitiøst, og for at opfylde det kræves også en betydelig indsats i Danmark. Danmark har med bl.a. en ambitiøs energipolitk lagt en afgørende brik for at sikre denne omlægning.

Som den sektor, der udleder flest drivhusgasser, er energisektoren en nøglesektor for klimapolitikken både på kort og lang sigt. Med den brede energipolitiske aftale fra 2012 er der for alvor sat gang i omtillngen hen mod en langsigtet bæredygtig energisektor med meget lave drivhusgasudledninger.

Den danske klimapolitik er afhængig af udviklingen i EU, og derfor vil regeringen arbejde aktivt for en ambitiøs klimapolitik på europæisk niveau.

Danmark har påtaget sig at nedbringe de ikke-kvotebelagte udledninger årligt frem mod 2020, således at udledningerne i 2020 skal være nedbragt med 20. pct. i 2020 i forhold til 2005. Kun Luxembourg og Irland fik et lige så højt nationalt reduktionsmål i forbindelse med byrdefordelingen af de nationale reduktionsindsatser. Danmark bidrager således markant til at løfte det fælles EU-mål for 2020.

Frem mod 2030 skal Danmark bidrage til at opfylde det ambitiøse mål om intern reduktion af EU's drivhusgasudledninger med mindst 40. pct. i 2030 i forhold til 1990, som EU's stats- og regeringschefer vedtog i 2014. Målet indebærer, at sektorerne omfattet af EU's kvotehandelsystem reducerer udledningerne med 43 pct. i 2030 i forhold til 2005, mens sektorerne for EU's kvotehandelssystem skal reducere udledningerne med 30 pct. i 2030 i forhold til 2005.

 
Senest redigeret: 13. maj 2016