Bilaterale samarbejdsaftaler

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har etableret en række bilaterale samarbejdsaftaler med udvalgte vækstøkonomier, herunder Kina, Vietnam og Sydafrika. Samarbejdsaftalerne med Vietnam og Sydafrika finansieres under Klimapuljens såkaldte globale ramme og gennemføres via en nyoprettet enhed i Energistyrelsen, Low Carbon Transition Unit. Enheden formidler dansk ekspertbistand på klima- og energiområdet til relevante ministerier i de pågældende lande.  Der samarbejdes endvidere med Mexico bl.a. om emissionsfremskrivninger og reduktionsplaner.

 

Kina

Kina er den største energiforbruger og udleder af energibaseret CO2. Energiforbruget pr. person i Kina er stadig under halvdelen af niveauet i OECD-landene og frem til 2035 vil Kina stå for 1/3 af den globale tilvækst i energiforbruget i verden.

Det er dog en situation, som den kinesiske regering tager meget alvorlig. Energi og klima står centralt i Kinas tolvte femårsplan med store satsninger på vedvarende energi (VE) og energiteknologi.

Der er en udtalt kinesisk efterspørgsel efter dansk viden. De kinesiske myndigheder har blik for danske resultater på vindområdet og ser et stort potentiale i danske erfaringer inden for energieffektivitet, fjernvarme, biomasse i kraftvarmeproduktion samt forskning og udvikling på energiområdet. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets samarbejde kan bidrage til indfrielse af de kinesiske mål på energiområdet.

Tre samarbejdsaftaler

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet underskrev tre samarbejdsaftaler med Kina i forbindelse med den kinesiske præsident, Hu Jintaos, besøg i Danmark i juni 2012.

  1. National Energy Administration (NEA) og China National Renewable Energy Centre (CNREC)
  2. Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MOHURD)
  3. Ministry of Science and Technology (MOST)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bilaterale samarbejde med Kina på energiområdet afspejler danske styrkepositioner. Samarbejdet omfatter bl.a. udbygning af vedvarende energi og integration heraf i energisystemet; energieffektivt byggeri og forskning, udvikling og demonstrationsprojekter mellem danske og kinesiske organisationer.

China National Renewable Energy Centre (CNREC)

Energistyrelsen indgik i februar 2012 en samarbejdsaftale med ”China National Renewable Energy Centre” (CNREC) – en institution under det kinesiske Energiministerium, der bidrager med analyser om vedvarende energiteknologi til de kinesiske myndigheder. Energistyrelsen bidrager med faglig ekspertbistand til flere CNREC-projekter, herunder til et 2050-scenariearbejde, der analyserer mulighederne for at opnå en høj andel af vedvarende energi i det kinesiske energisystem i 2050. Projektet vil bl.a. vise, hvor stor en andel af vedvarende energi, det er muligt at indpasse i det kinesiske energisystem og hvor i landet, det er mest hensigtsmæssigt at placere VE-energianlæg. Projektet vil endvidere belyse emissionsreduktioner, ekstraomkostninger, makroøkonomiske effekter med mere som følge af en omfattende udbygning med vedvarende energi. I tilknytning til scenarieprojektet samarbejder Energistyrelsen desuden med CNREC om at udarbejde køreplaner for indpasning af større mængder solenergi, biomasse, biogas og biobrændstoffer i Kina.

Uddybende information om Danmarks samarbejdsaftaler med Kina på energiområdet kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

Vietnam

Vietnam er valgt som en af to konkrete bilaterale samarbejdspartnere støttet under Klimapuljens globale ramme 2012. Den anden samarbejdspartner er Sydafrika. Valget afspejler både reelle reduktionspotentialer og appetit på den nødvendige omstilling, men også relevansen af danske erfaringer for partnerlandet og demonstrationseffekten globalt. For begge de to lande gælder endvidere, at der bygges videre på et allerede eksisterende samarbejde med de relevante myndigheder.

Den forhenværende klima-, energi- og bygningsministeren besøgte Vietnam i november 2012 med henblik på underskrivelse af den nævnte samarbejdsaftale. Underskrivelsen blev overværet af den vietnamesiske premierminister og den danske statsminister, som besøgte Vietnam på samtidigt.

Energisektortiltag i Vietnam

Energi-, Forsynings og Klimaministeriet har prioriteret et udbygget bilateralt samarbejde med Vietnam, som har til formål at fremme energieffektivitet i små og mellemstore virksomheder samt bygninger i Vietnam for derigennem at bidrage til omstilling til et lavemissionssamfund. Den danske støtte skal fremme kapacitetsopbygning, konkrete energibesparelser og emissionsreduktioner samt fremme regeringssamarbejde.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets energisektorindsats bygger videre på et eksisterende samarbejde, hvor DANIDA i perioden 2009 - 2011 støttede første fase i ”Vietnam National Energy Efficiency Programme” (VNEEP). Den kommende danske indsats vil understøtte udvalgte elementer i anden fase af ”Vietnam National Energy Efficiency Programme” (VNEEP) i perioden 2013-2015.

Indsatsen i Vietnam bliver støttet med i alt 65 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. afsættes til opbygning af en langsigtet og markedsbaseret finansieringsmekanisme til støtte for konkrete investeringer i energibesparelser i de små og mellemstore virksomheder.

Low Carbon Transition Unit

Samarbejdet med Vietnam gennemføres via en nyoprettet enhed i Energistyrelsen (Low Carbon Transition Unit), som er finansieret under Klimapuljen 2012 under den globale ramme. Enheden formidler konkrete danske energipolitiske erfaringer, dvs. fagligt underbygget rådgivning om udbygning af vedvarende energi og energieffektivitet og derigennem emissionsreducerende tiltag til de pågældende lande.

Du kan læse mere om LCTU her.  

Sydafrika

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har prioriteret et samarbejde med Sydafrika, som har til formål at reducere drivhusgasudledningerne ved primært at øge andelen af vedvarende energi (primært vind) i Sydafrikas produktion af energi. Den danske støtte skal bl.a. bidrage til udarbejdelsen af sydafrikanske strategier for vedvarende energi og drivhusgasreduktioner, fremme kapacitetsopbygning og styrke kompetencer inden for regulering og langsigtet planlægning i energisektoren. Derudover indgår energieffektivitet, som en mindre delkomponent af samarbejdet med Sydafrika.

Sydafrika var i 2009 verdens 12. største udleder af CO2, og elsektoren i Sydafrika står alene for 50 pct. af de samlede udledninger. Sydafrika forventer, at hele 42 pct. af investeringer i ny elproduktionskapacitet skal gå til vedvarende energi.

Programmet består af 3 komponenter, som er udviklet på baggrund af konsultation med sydafrikanske nøgleinstitutioner og andre donorer. Komponenterne vil til sammen og hver især fremme kapacitetsopbygning, udbygning af vedvarende energi og emissionsreduktioner i Sydafrika. Indsatsen i Sydafrika støttes med i alt 40 mio. kr. fra Klimapuljens globale ramme.

  1. Teknisk assistance til det sydafrikanske energiministerium Department of Energy (DoE), som har til formål at skabe den nødvendige kapacitet i Department of Energy (DoE), så man fra sydafrikansk side er i stand til at håndtere en større udbygning af den vedvarende energi i elsektoren.
  2. Videreudvikling af det sydafrikanske vindatlas (kortlægning af vindressourcer i Sydafrika), som vil udgøre en vigtig rolle for udbygningen af vindkraft i Sydafrika.
  3. Teknisk assistance til den sydafrikanske transmissionssystemoperatør (TSO), det statsejede selskab Eskom (Electricity Supply Commission of South Africa), til integration af vedvarende energi, som har til formål at bistå Eskom med at indarbejde vedvarende energi i den overordnede planlægning.

Low Carbon Transition Unit

Samarbejdet med Sydafrika gennemføres via en nyoprettet enhed i Energistyrelsen (Low Carbon Transition Unit), som er finansieret under Klimapuljen 2012 under den globale ramme. Enheden formidler konkrete danske energipolitiske erfaringer, dvs. fagligt underbygget rådgivning om udbygning af vedvarende energi og energieffektivitet og derigennem emissionsreducerende tiltag til de pågældende lande.

Du kan læse mere om LCTU her.

Mexico

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samarbejder også med Mexico bl.a. om emissionsfremskrivninger og reduktionsplaner. Mexico er med sin ambitiøse klimapolitik foregangsland i Latinamerika og har samtidig som vækstøkonomi betydelige reduktionspotentialer knyttet til vedvarende energi og energieffektivitet. Derfor arbejdes der på muligheden for et mere omfattende samarbejde, som kan understøtte den konkrete gennemførelse af Mexico's lavemissions-omstilling. Et sådant samarbejde forventes at fokusere på støtte til politiske og regulatoriske initiativer til fremme af energieffektivitet og vedvarende energi. Samarbejdet vil også kunne være en løftestang for den grønne omstilling i andre vækstlande i regionen som Colombia, Chile og Peru.

Low Carbon Transition Unit

Samarbejdet med Mexico gennemføres via en enhed i Energistyrelsen (Low Carbon Transition Unit), som er finansieret under Klimapuljen 2012 under den globale ramme. Enheden formidler konkrete danske energipolitiske erfaringer, dvs. fagligt underbygget rådgivning om udbygning af vedvarende energi og energieffektivitet og derigennem emissionsreducerende tiltag til de pågældende lande.

Du kan læse mere om LCTU her.

Senest redigeret: 8. juli 2015